การจัดตั้ง บริษัท รับผิด จำกัด

Posted by

การรับดทะเบียนบริษัท จำกัดไม่ใช่ธุรกิจที่ซับซ้อน ต้องมีเอกสารสี่ฉบับเพื่อสร้าง บริษัท รับผิด จำกัด เอกสารที่มีอยู่ในราคาที่ค่อนข้างต่ำรวมถึงแบบฟอร์มลงทะเบียน บริษัท หลักซึ่งฟรีการเริ่มต้น บริษัท รับผิด จำกัด ต้องส่งแบบฟอร์ม  และ รวมทั้งบันทึกข้อตกลงและข้อบังคับเพื่อดำเนินการสร้างและลงทะเบียน บริษัท

กรรมการและเลขานุการคนแรกและเจตนารมณ์ของที่อยู่จดทะเบียน

แบบฟอร์มการจัดตั้ง บริษัท  เป็นที่ที่มีการบันทึกรายละเอียดของกรรมการ บริษัท เลขานุการ บริษัท และที่อยู่จดทะเบียนที่ บริษัท จดทะเบียนเสนอไว้ รายละเอียดต้องประกอบด้วยชื่อและที่อยู่ของเจ้าหน้าที่และในเรื่องเกี่ยวกับกรรมการวันเดือนปีเกิดการดำรงตำแหน่งและรายละเอียดการดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ที่จัดขึ้นภายในห้าปีที่ผ่านมาก่อนที่จะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท บ้านและตรวจสอบชื่อเพื่อให้มั่นใจว่า ชื่อมีความเหมาะสมและพร้อมใช้งาน ชื่อที่คล้ายคลึงกับ บริษัท ที่มีอยู่ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกับชื่อใด ๆ ที่น่าจะก่อให้เกิดความผิด ป้อนชื่อบริษัทจำกัดที่เสนอแบบเต็มจำนวนรวมทั้ง จำกัด เป็นคำสุดท้ายและที่อยู่จดทะเบียนที่เสนอไว้ของข้อเสนอที่จำกัดความรับผิด จำกัด สำนักงานที่จดทะเบียนของ บริษัท คือที่อยู่ของ สามารถส่งจดหมายไปยัง บริษัท รับผิด จำกัด หลังจากการจัดตั้ง บริษัท ใส่ชื่อและที่อยู่ของเลขานุการ บริษัท และกรรมการตามลำดับตัวอักษร บริษัท ปฏิเสธการจดทะเบียนที่มีที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง ขอแนะนำว่าควรตรวจสอบที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ทั้งหมดก่อนส่งไปที่เว็บไซต์ไปรษณีย์ซึ่งเป็นเช็คที่ บริษัทจะดำเนินการ แบบฟอร์ม ต้องลงลายมือชื่อและลงวันที่โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนและสมาชิกแต่ละคนลงในหนังสือบริคณห์สนธิหรือตัวแทนในนามของสมาชิกทุกคนในหนังสือบริคณห์สนธิแบบฟอร์ม บริษัท บ้าน

ประกาศในการขอจดทะเบียน

แบบฟอร์มการจัดตั้ง บริษัท  เป็นคำประกาศทางกฎหมายที่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการรวมตัวกันของ บริษัท คำประกาศนี้สามารถลงนามโดยทนายความที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้ง บริษัท หรือบุคคลที่มีชื่อเป็นกรรมการหรือเลขานุการในแบบฟอร์ม  ภายใต้มาตรา  แห่งพระราชบัญญัติ บริษัท . ลายเซ็นผู้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม  ต้องลงลายมือชื่อด้านหน้าและ ได้รับการยืนยันโดยทนายความ, กรรมาธิการคำสาบาน หรือผู้พิพากษาสันติภาพ วันที่และลงนามในแบบฟอร์ม  ต้องเป็นไปตามเอกสารทั้งหมดที่ลงนามและลงวันที่แบบฟอร์ม  เป็นประกาศทางกฎหมายว่ารายละเอียดที่ส่งมานั้นเป็นความจริง แบบฟอร์มนี้ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนหากมีบุคคลลงนามแทน บริษัท ถ้าปรากฏว่าบุคคลที่ลงชื่อไม่ใช่กรรมการจะทำให้เกิดความล่าช้า

หนังสือบริคณห์สนธิ

การจัดตั้ง บริษัท ทุกแห่งต้องมีหนังสือบริคณห์สนธิซึ่งเป็นชื่อบริษัทจำกัดที่ตั้งสำนักงานและวัตถุของบริษัทจำกัด ข้อบังคับเกี่ยวกับข้อบังคับของสมาคมสามารถทำได้ง่ายเพียงดำเนินการในฐานะ บริษัท การค้าทั่วไป ชื่อ บริษัท ระบุไว้ในหน้าแรกของหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือบริคณห์สนธิมีจำนวนหุ้นที่ออกซึ่งอาจเป็นจำนวนที่สมาชิกเห็นสมควร ในหน้าสุดท้ายให้ป้อนชื่อและที่อยู่ของผู้สมัครสมาชิกในบันทึกข้อตกลง บุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่ถือหุ้นใน บริษัท ครั้งแรก จำนวนหุ้นที่ออกให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายสามารถกำหนดได้ 1 หุ้นต่อหุ้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการโดยมีจำนวนรวมน้อยกว่าจำนวนหุ้นทั้งหมด หนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ฯ ที่จัดส่งให้นายทะเบียนต้องลงลายมือชื่อโดยผู้สมัครสมาชิกแต่ละรายก่อนพยานซึ่งจะต้องเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ และใส่ชื่อและที่อยู่ของพยานให้กับสมาชิกที่ลงนามในหนังสือบริคณห์สนธิ พยานคนนี้สามารถเป็นบุคคลที่สามที่สามารถตรวจสอบและยืนยันลายเซ็นได้อย่างถูกต้อง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *